എപ്പോഴാണ് ഡയാലിസിസ് വേണ്ടിവരുന്നത്? സൂചനകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഏവ? ……

വൃക്കരോഗമുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുകയാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അമിത ബി.പി.യും നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത പ്രമേഹവുമാണ് 80 ശതമാനം വൃക്കരോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വൃക്കസ്തംഭനമുണ്ടായാൽ വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നാൽ വൃക്ക ലഭിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമൂലം പലർക്കും അത് സാധിക്കാറില്ല. ഡയാലിസിസ് വേണ്ടിവരുന്നത് …… പ്രധാനമായും രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡയാലിസിസ് വേണ്ടിവരുന്നത്. അക്യൂട്ട് കിഡ്‌നി ഇൻജുറി: വൃക്കകൾ പെട്ടെന്ന് തകരാറിലായി ഡയാലിസിസ് വേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.അക്യൂട്ട് കിഡ്‌നി ഇൻജുറി എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ആളുകളിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾമൂലം […]

Promoting Kidney Health: Preventative Measures.

In the realm of healthcare, prevention is often touted as the cornerstone of overall wellness. This adage holds particularly true when it comes to kidney health. The kidneys, although small organs, play a vital role in maintaining the body’s internal balance by filtering waste products from the blood, regulating blood pressure, and producing hormones essential […]

Advancements in Dialysis Technology: A Lifeline for Patients

In the realm of healthcare, technological advancements continually shape the landscape of treatment and care. For patients living with kidney disease, particularly those requiring dialysis, innovations in dialysis technology offer hope, improved outcomes, and enhanced quality of life. In this article, we’ll explore some of the latest innovations in dialysis technology and what they mean […]

The Vital Role of Exercise in Dialysis Patients’ Wellness

blog

Living with kidney disease and undergoing dialysis treatment can present numerous challenges for patients. However, one often overlooked aspect of managing this condition is the role of exercise. While it may seem daunting or even counterintuitive, engaging in regular physical activity can significantly improve the overall well-being and quality of life for individuals undergoing dialysis. […]

A healthy diet is crucial for kidney patients’ well-being and recovery.

healthy food

Welcome to our Dialysis Center, where we delve into essential topics surrounding kidney health. Today, we’re discussing the paramount importance of maintaining a healthy diet for individuals with kidney conditions. Whether you’re undergoing dialysis or managing kidney disease, dietary choices play a crucial role in managing your condition and enhancing your overall well-being. Understanding the […]

Ayesha Hussain Sahayi Dialysis Centre offers free kidney dialysis.

sahayi

Poonoor Ayesha Hussain Dialysis Centre: Providing Free Dialysis to Kidney Patients Poonoor Ayesha Hussain Dialysis Centre is a remarkable institution that offers free dialysis services to kidney patients based on their financial status. This center, which operates under the SYS Kozhikode District Committee, serves as a beacon of hope for those who cannot afford the […]